Politika informacijske sigurnosti

Priroda poslovanja tvrtke Fleksbit d.o.o. zahtjeva razmjenu informacija kako interno tako i s vanjskim kupcima, partnerima i ostalim dionicima poslovanja. Za održanje kontinuiteta našeg poslovanja važno je poduzimati mjere sa ciljem zaštite informacijske imovine od svih, unutarnjih i vanjskih, namjernih ili slučajnih, prijetnji povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti informacija. Imajući to u vidu, uprava tvrtke Fleksbit d.o.o. formulira načela politike informacijske sigurnosti:

 • osigurati povjerljivost informacija i štititi ih od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe,
 • održavati cjelovitost informacija kako bi se osigurala njihova trajna točnost i primjenjivost,
 • informacije i informacijske sustave učiniti raspoloživima dionicima u skladu s poslovnim potrebama,
 • graditi odnose i održavati komunikaciju s dionicima poslovanja uz razumijevanje vlastitog konteksta te potreba i očekivanja dionika,
 • redovito u planiranim razdobljima provoditi identifikaciju, analizu i procjenu rizika informacijske sigurnosti
 • odluke i akcije temeljiti na rezultatima redovite procjene rizika informacijske sigurnosti,
 • edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za informacijsku sigurnost,
 • primijenjenim mjerama informacijske sigurnosti osigurati zadovoljenje zakonskih, regulatornih i ugovornih zahtjeva, kao i drugih zahtjeva informacijske sigurnosti koje smo se obvezali poštivati,
 • mjerljivim ciljevima i nadzorom uspješnosti sustava i primijenjenih mjera informacijske sigurnosti osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšavanje,
 • ugrožavanje informacijske sigurnosti pravovremeno prijaviti nadležnim osobama za upravljanje informacijskom sigurnošću,
 • istražiti i analizirati sigurnosne incidente te pokrenuti prikladne radnje radi otklanjanja uzroka prijetnji i umanjenja rizika,
 • razvijati, održavati i testirati planove za oporavak od posljedica sigurnosnih incidenata i nastavak poslovanja.

Kako bismo ispunili ove obaveze i osigurali primjerenu razinu kontrole nužne za pokazivanje sukladnosti s usvojenim procesima, naša politika je održavati funkcionalan i učinkovit sustav upravljanja informacijskom sigurnošću koji je uspostavljen, održavan i poboljšavan u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 27001.

Direktor tvrtke FLEKSBIT d.o.o. je odgovoran za komunikaciju o Politici informacijske sigurnosti za sve osobe koje rade za ili u ime tvrtke FLEKSBIT d.o.o. i stavljanje na raspolaganje relevantnim zainteresiranim stranama.